Закарпатський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій

Наші контакти

Тел./факс. (0312) 61 49 03

Про Центр

Структура Центру

Структура Центру сформована відповідно до його завдань та функцій і включає 2 структурні підрозділи: навчально-організаційний відділ та навчально-методичний відділ. У Центрі працює 9 штатних одиниць, серед яких – 4 державних службовця.

Керівництво Центром здійснює директор, який призначається на посаду головою обласної адміністрації за погодженням з головою Національного агентства з питань державної служби України за результатами конкурсного відбору.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про навчально-методичний відділ Закарпатського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ навчально-методичної роботи є структурним підрозділом центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій (далі – центр) та підпорядковується директорові центру та заступникові директора центру.

1.2. Відділ навчально-методичної роботи (далі – відділ) у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативними актами Національного агентства України з питань державної служби, Міністерства освіти і науки України, розпорядженнями голови обласної ради та голови облдержадміністрації, Статутом центру та цим положенням.

 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

2.1. Реалізує покладені на центр завдання щодо перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування 5-7 категорій, керівників та працівників підприємств, установ та організацій різних форм власності, в межах наданих повноважень.

2.2. Співпрацює з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями, громадськими об'єднаннями та науковими організаціями при виконанні завдань, що стосуються діяльності центру, в межах наданих повноважень.

2.3. Розробляє навчальні програми підвищення кваліфікації державних
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за погодженням із
замовниками та забезпечує їх реалізацію.

 2.4. Залучає до проведення занять кваліфікованих фахівців навчальних закладів, в тому числі іноземних, органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ і організацій, в межах наданих повноважень.

2.5. Веде встановлену звітно-облікову документацію з навчального процесу.

2.6. Здійснює методичне та інформаційне забезпечення навчального процесу.

2.7. Надає методичну, консультаційну допомогу органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування області з питань перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування 5-7 категорій.

2.8. Надає державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування освітні, науково-методичні, консультативні, інформаційні, експертні, організаційно-технічні та інші послуги, передбачені Статутом центру.

2.9. Веде науково-методичну роботу в центрі.

2.10. Займається формуванням навчально-методичної бібліотеки, аналізом періодичних та інших видань.

2.11. Готує звіти, інформації, довідки про роботу центру в межах своєї
компетенції.

2.12. Розробляє інформаційно-методичні матеріали на допомогу слухачам
центру.

2.13. Відповідає за видавничу діяльність в центрі.

2.14 Здійснює аналіз, систематизацію та накопичення матеріалів щодо вітчизняного та зарубіжного досвіду з використання прогресивних форм і методів підвищення кваліфікації кадрів та забезпечує їх упровадження.

2.15. Бере участь у нарадах та засіданнях з питань, пов'язаних з діяльністю центру та державною службою.

2.16. Займається підготовкою та проведенням науково-практичних конференцій, симпозіумів, зустрічей, форумів за участю вітчизняних та зарубіжних спеціалістів та їх методичним забезпеченням.

2.17. Вживає заходів щодо вдосконалення організації роботи центру.

2.18. Проводить іншу роботу, пов'язану з діяльністю центру.

 

3. СТРУКТУРА

3.1. Штатна чисельність відділу – 2 працівники: начальник відділу та методист.

 

4. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ

4.1. Представляти центр в органах державної виконавчої влади, в органах місцевого самоврядування, інших підприємствах, установах і організаціях в межах наданих повноважень.

4.2. Організовувати ділове листування з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, в межах наданих повноважень.

 

4.3. Брати участь у нарадах, засіданнях в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування з метою отримання ділової інформації, в межах наданих повноважень.

4.4. Вносити пропозиції щодо вдосконалення діяльності центру, навчального процесу, науково-методичної роботи, перспектив розвитку центру.

 5. КЕРІВНИК ВІДДІЛУ

 

5.1. Начальник відділу призначається на посаду і звільняється з посади директором центру згідно з чинним законодавством.

5.2. Начальник відділу здійснює безпосереднє керівництво відділом, організовує роботу методиста, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1. Відділ несе відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання покладених на відділ завдань обов’язків.

 7. ВЗАЄМОДІЯ

 

7.1. При виконанні покладених на відділ завдань взаємодіє з навчально-організаційним відділом центру та бухгалтерією центру.

7.2. У межах наданих повноважень взаємодіє з обласною державною адміністрацією та її структурними підрозділами, обласною радою, районними державними адміністраціями та районними радами, Національним агентством України з питань державної служби та територіальним управлінням державної служби, вищими навчальними закладами, громадськими організаціями.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про навчально-організаційний відділ центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Відділ навчально-організаційної роботи є структурним підрозділом Закарпатського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій далі – центр) і підпорядковується директору центру та заступнику директора центру.

1.2. Відділ навчально-організаційної роботи (далі - відділ) у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативними актами Національного агентства України з питань державної служби, Міністерства освіти і науки України, розпорядженнями голови обласної ради та голови облдержадміністрації, Статутом центру та цим положенням.

 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

2.1. Реалізує покладені на центр завдань щодо перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування 5-7 категорій, керівників та працівників підприємств, установ та організацій різних форм власності, в межах наданих повноважень.

2.2. Співпрацює з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями, громадськими об'єднаннями та науковими організаціями при виконанні завдань, що стосуються діяльності центру, в межах наданих повноважень.

2.3. Забезпечує вивчення та аналіз потреб місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, індивідуальних потреб у підвищенні кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування.

2.4. Організовує навчальний процес у центрі, забезпечує якісне проведення занять.

2.5. Веде встановлену звітно-облікову документацію по навчальному процесу.

2.6. Визначає форми, методи і засоби підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування 5-7 категорій та забезпечує їх використання у практичній роботі.

2.7. Розробляє, з залученням відповідних фахівців, плани-графіки підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування та плани роботи центру забезпечує їх реалізацію.

2.8. Бере участь у розробці навчальних програм підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування та забезпечує їх реалізацію.

2.9. Забезпечує ведення кількісного та якісного обліку державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, які пройшли навчання у центрі, та його аналіз.

2.10. Залучає до проведення занять висококваліфікованих фахівців вищих
навчальних закладів, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій регіону і України, іноземних фахівців на договірних засадах.

2.11. Готує звіти, інформації, довідки про роботу центру, в межах своєї компетенції, а також необхідні методичні розробки для тиражування.

2.12. Готує навчальні, навчально-методичні розробки, здійснює обмін досвідом роботи з іншими навчальними закладами, із зацікавленими організаціями.

2.13. Здійснює аналіз, систематизацію та накопичення матеріалів щодо вітчизняного та зарубіжного досвіду з використання прогресивних форм і методів підвищення кваліфікації кадрів та забезпечує їх впровадження.

2.14. Організовує підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ та організацій через міжнародну технічну допомогу, інші форми міжнародного співробітництва.

2.16. Займається підготовкою та проведенням науково-практичних
конференцій, симпозіумів, зустрічей, форумів за участю вітчизняних та
зарубіжних спеціалістів.

2.17. Вживає заходів щодо вдосконалення організації роботи центру.

2.18. Проводить іншу роботу, пов'язану з діяльністю центру.

 

 3. СТРУКТУРА

3. 1. Штатна чисельність відділу – 2 працівники: начальник відділу та спеціаліст.

 

4. ВІДДІЛ МАЄ ПРАВО:

 

4.1. Представляти центр в органах державної виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, інших підприємствах, установах і організаціях, в межах наданих повноважень.

4.2. Організовувати ділове листування з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, в межах наданих повноважень.

4.3. Брати участь у нарадах, засіданнях в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування з метою отримання ділової інформації, в межах наданих повноважень.

4.4. Вносити пропозиції щодо вдосконалення діяльності центру, навчального процесу, науково-методичної роботи, перспектив розвитку центру, щодо вдосконалення системи управління якістю в центрі.

 

5. КЕРІВНИК ВІДДІЛУ

5.1. Керівник відділу призначається на посаду і звільняється з посади директором центру згідно з чинним законодавством.

5.2. Керівник відділу здійснює безпосереднє керівництво відділом, організовує роботу спеціаліста, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1. Відділ несе відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання покладених на відділ завдань обов’язків.

 

7. ВЗАЄМОДІЯ

7.1. При виконанні покладених завдань відділ взаємодіє з навчально-методичним відділом центру та бухгалтерією центру.

7.2. У межах наданих повноважень взаємодіє з обласною державною адміністрацією та її структурними підрозділами, обласною радою, районними державними адміністраціями та районними радами, Національним агентством України з питань державної служби та територіальним управлінням державної служби, вищими навчальними закладами, громадськими організаціями.