Закарпатський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій

Наші контакти

Тел./факс. (0312) 61 49 03

Про Центр

Статут державного навчального закладу „Закарпатський обласний центр перепідготовкита підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій”

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Закарпатський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій (далі - Центр) є закладом післядипломної освіти.

 

1.2. Скорочена назва Центру: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації держслужбовців.

 

1.3. Засновником Центру є Закарпатська обласна державна адміністрація.

 

1.4. Центр здійснює свою діяльність згідно з Конституцією України, законами України „Про державну службу”, „Про службу в органах місцевого самоврядування”, „Про освіту”, „Про вищу освіту”, Положенням про центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2004 р. № 1681.

 

1.5. Замовниками надання послуг у галузі післядипломної освіти є органи державної влади, органи місцевого самоврядування, державні підприємства, установи і організації (далі - підприємства).

 

1.6. Наглядовою радою Центру є регіональна рада по роботі з кадрами.

 

1.7. Науково-методичну, інформаційну і консультаційну допомогу Центру надає Національна академія державного управління при Президентові України.

 

1.8. Центр діє на підставі статуту, який затверджується його засновником за погодженням з Головним управлінням державної служби України та Міністерством освіти і науки України.

 

1.9. Реорганізацію та ліквідацію Центру проводить його засновник за погодженням з Головдержслужбою.

Ліцензування освітньої діяльності Центру та його акредитація здійснюються в установленому законодавством порядку.

 

1.10. Центр є юридичною особою, має рахунки в установах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, кутовий штамп, печатку для реєстрації відряджень.

Центр може мати власну символіку.

 

 

II. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ

 

2.1. Основними завданнями Центру є:

- надання послуг з післядипломної освіти державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування і працівникам підприємств (далі - слухачі) відповідно до законодавства;

- надання науково-методичної, інформаційної і консультаційної допомоги органам державної влади та органам місцевого самоврядування.

 

2.2. Відповідно до основних завдань Центр:

1) визначає зміст освіти з урахуванням потреб замовників відповідно до державних стандартів в освітній галузі "Державне управління";

2) визначає форми та засоби проведення навчального процесу;

3) затверджує навчальні програми післядипломної освіти за погодженням із замовниками, МОН та Головдержслужбою;

4) розробляє та погоджує із засновником і Головним управлінням державної служби щорічні плани-графіки підвищення кваліфікації;

5) залучає до проведення занять висококваліфікованих фахівців навчальних закладів, у тому числі іноземних, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств;

6) співпрацює з навчальними закладами, у тому числі іноземними, в галузі післядипломної освіти;

7) укладає з підприємствами, іншими юридичними та фізичними особами договори про надання освітніх послуг;

8) надає освітні та інші платні послуги, передбачені законодавством;

9) провадить видавничу діяльність;

10) у межах своєї компетенції провадить наукову та методичну діяльність:

- організовує науково-методичні і науково-практичні конференції, симпозіуми, інші заходи за участю вітчизняних та іноземних фахівців, обмін викладачами;

- організовує разом із зацікавленими організаціями підготовку і опублікування наукових і науково-методичних праць;

- розробляє та запроваджує програми наукової діяльності, проводить дослідно-експериментальні роботи на замовлення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств тощо;

11) бере участь у заходах в рамках міжнародного співробітництва;

12) взаємодіє з Центром сприяння інституційному розвитку державної служби з питань:

- удосконалення системи щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і завдань та запровадження незалежного оцінювання кандидатів на посади державних службовців під час добору, призначення та просування їх по службі;

- організації підвищення кваліфікації та перепідготовки державних службовців;

- організації проведення наукових досліджень і прикладних розробок у сфері державної служби;

- поширення інформації з питань державної служби, адміністративної реформи та розвитку інституцій у контексті європейської інтеграції, впровадження передового вітчизняного і міжнародного досвіду;

13) взаємодіє з територіальним управлінням державної служби в Закарпатській області (далі - територіальне управління) за напрямами:

- вивчення потреби місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у підвищенні кваліфікації та перепідготовці державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування;

- надання науково-методичної, інформаційної і консультаційної допомоги у галузі післядипломної освіти;

- ведення комп'ютерного кількісного обліку державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, які пройшли навчання у Центрі;

- проведення наукової та аналітичної роботи;

- поширення досвіду роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань організації післядипломної освіти;

14) провадить іншу діяльність, що не суперечить законодавству.

 

ІІІ. СТРУКТУРА ТА УПРАВЛІННЯ

 

3.1. Структура Центру формується з урахуванням його функцій і затверджується засновником.

 

3.2. Центр може мати у своєму складі відділи, кафедри, лабораторії, інші навчальні, методичні, видавничі та адміністративно-господарські підрозділи.

 

3.3. Керівництво Центром здійснює директор, який призначається на посаду засновником за погодженням з Головдержслужбою на підставі результатів конкурсного відбору.

Директор Центру, як правило, повинен мати науковий ступінь, вчене звання та досвід роботи в органах державної влади, органах місцевого самоврядування.

Звільнення директора Центру з посади проводиться засновником за погодженням з Головдержслужбою.

 

3.4. Директор Центру:

організовує роботу Центру, контролює навчальний процес і несе відповідальність за результати діяльності Центру;

видає у межах своїх повноважень накази;

розробляє та подає на затвердження засновнику кошторис і штатний розпис;

розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису;

забезпечує підготовку статистичної та іншої звітності;

приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Центру;

застосовує заходи морального та матеріального заохочення, притягає до дисциплінарної відповідальності працівників Центру;

затверджує положення про структурні підрозділи Центру, посадові інструкції, правила внутрішнього трудового розпорядку, регламент, забезпечує охорону праці працівників Центру;

представляє Центр в органах державної влади, інших установах та організаціях.

 

3.5. Директор Центру є за посадою членом регіональної ради по роботі з кадрами.

 

3.6. Питання оплати праці, права та обов'язки працівників Центру регулюються законодавством, зазначеним статутом, посадовими інструкціями, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

 

3.7. Робота Центру організовується за планом, що затверджується засновником за погодженням з територіальним управлінням.

 

3.8. Для розгляду напрямів розвитку освітньої та наукової діяльності Центру, визначення змісту, форм і методів надання освітніх послуг утворюється навчально-методична рада Центру.

Положення про навчально-методичну раду Центру затверджує його директор.

 

ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ТА НАУКОВОМЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

4.1. Організація навчального процесу здійснюється відповідно до вимог Законів України "Про державну службу" ( 3723-12 ), "Про службу в органах місцевого самоврядування" ( 2493-14 ) і "Про вищу освіту" ( 2984-14 ).

Групи слухачів з числа державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування формуються з урахуванням категорій їх посад та функціональних обов'язків, а з числа працівників підприємств - за договорами з підприємствами з урахуванням галузей, у яких вони працюють, та відповідно до планів-графіків підвищення кваліфікації, затверджених в установленому порядку, а також за договорами з іншими юридичними та фізичними особами.

 

4.2. Навчання в Центрі проводиться за денною, заочною та іншими формами, у тому числі поєднаними, відповідно до навчальних програм, а також у формі стажування.

 

4.3. У Центрі проводяться лекції, семінарські, практичні, аудиторні та виїзні заняття тощо.

 

4.4. Відповідно до навчальних програм державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування та працівники підприємств можуть проходити стажування в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, навчальних закладах, на підприємствах, у тому числі за кордоном.

 

4.5. Для визначення рівня успішності слухачів Центру за відповідними навчальними програмами проводиться їх атестація.

 

4.6. Слухачі Центру мають право:

брати участь у роботі симпозіумів, конференцій і науково-методичній діяльності;

вносити пропозиції щодо удосконалення навчального процесу.

 

4.7. Слухачі Центру зобов'язані:

виконувати завдання, передбачені відповідними навчальними програмами;

дотримуватися вимог статуту Центру та правил внутрішнього трудового розпорядку.

 

4.8. У період проходження навчання в Центрі за державними службовцями згідно із законодавством зберігається заробітна плата за основним місцем роботи.

Центр забезпечує державних службовців у період проходження навчання місцем для проживання в готелі (гуртожитку).

Оплата проїзду державних службовців до місця проходження навчання та до місця роботи, відшкодування витрат на проживання у готелі (гуртожитку) та на відрядження здійснюється органами державної влади, що направляють їх на навчання.

 

4.9. Слухачам Центру, які повністю виконали освітньо-професійну програму перепідготовки, професійну програму підвищення кваліфікації або програму тематичного семінару та пройшли атестацію, видається відповідний документ про освіту.

У разі невиконання вимог відповідних навчальних програм, а також грубого порушення правил внутрішнього трудового розпорядку слухач відраховується з Центру наказом директора з видачею відповідної довідки.

 

4.10. Центр надає науково-методичну, консультаційну, інформаційну допомогу державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування і працівникам підприємств у їх навчанні, а також під час стажування, у тому числі за кордоном.

 

V. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

5.1. Фінансування Центру здійснюється засновником.

 

5.2. Центр є неприбутковою організацією.

 

5.3. Додатковими джерелами фінансування Центру можуть бути:

кошти, одержані від надання освітніх, науково-методичних, консультаційних, інформаційних, організаційно-технічних, експертних та інших послуг за договорами з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами;

міжнародна технічна допомога;

кошти від реалізації друкованих навчальних, науково-методичних та інших видань;

добровільні внески та пожертвування;

інші надходження.

 

5.4. Для проведення навчальної і науково-методичної роботи Центр може утворювати тимчасові творчі колективи та встановлювати порядок їх заохочення.

 

5.5. Засновник забезпечує Центр необхідними приміщеннями, сучасними засобами навчання, зв'язку і друку, обчислювальною та іншою технікою, транспортними засобами.

 

5.6. Центр щороку та на вимогу інформує про свою діяльність засновника, а також Головдержслужбу з питань, які належать до її компетенції.